WWW.XINZHIHUA.COM

资料下载

资料下载

 
东芝系列变频器中文说明书
 
东芝终了品中文说明书

东芝 VFnC1 简易型变频器 [点击可直接下载]

东芝 VFA7 全能矢量型变频器 [点击可直接下载]
东芝 VFP7 风机泵用型变频器 [点击可直接下载]
 
 

 

    

 

SHANGHAI XINZHIHUA AUTO-CONTROL TECH. CO., LTD.

TEL:+86-21-64083011

FAX:+86-21-54071407