WWW.XINZHIHUA.COM

资料下载

高压真空装置
CV系列高压真空接触器
UVA系列高压真空接触器组合装置
VCB高压断路器
 
 
 
 
 
 
VCB系列高压断路器
 主要特点:
 

1、开断的高信赖性

2、浪涌保护无用,可选择低浪涌型

3、可对应多样的主回路( V4 、 V6 型)

4、可安装于壁板表面( V4 、 V6 型)

5、适用于新国际标准( IEC62271-100 , VHA 型)

产品型号说明:

阻断电流

额定电压

12.5KA
16KA
20KA
25KA
31.5KA
40KA
50KA
3.6KV
7.2KV

V6A □ (600A)

V6A □ (600A)

VHA6J13S (600A) VZ6J16 (630A)

VHA6J20S (600A)

VHA6M20S (1200A)

VZ6J25 (630A)

VZ6M25 (1250A)

VZ6P25 (2000A)

VZ6M32 (1250A)

VZ6P32 (2000A)

VZ6M40 (1250A)

VZ6P40 (2000A)

VZ6Q40 (3150A)

VZ6R40 (4000A)

12KV VZ10J16 (630A)

VZ10J25 (630A)

VZ10M25 (1250A)

VZ10P25 (2000)

*VK10J25A (630A)

*VK10M25A (1250A)

*VK10P25A (2000A)

VZ10M40 (1250A)

VZ10P40 (2000A)

VZ10Q40 (3150A)

VZ10R40 (4000A)

*VK10M40A (1250A)

*VK10P40A (2000A)

*VK10Q40A (3150A)

VK10M50 (1250A)

VK10P50 (2000A)

VK10Q50 (3150A)

24KV

VZ20J16 (630A)

VZ20M16 (1250A)

VZ20J25 (630A)

VZ20M25 (1250A)

VZ20P25 (2000A)

36KV

VY30M25A (1250A)

VY30P25A (2000A)

 
VCB产品系列:
 
操作方式
安装方式
主回路端子方向
浪涌对应
 
手动方式
固定型
上部/左右
普通型
上部/前后
电动方式
拉出型
背面/水平
低浪涌型
 

SHANGHAI XINZHIHUA AUTO-CONTROL TECH. CO., LTD.

TEL:+86-21-64083011

FAX:+86-21-54071407